Regulamin portalu B2B Zenex Sp. z o.o.

 1. Informacja o Firmie

  Sklep internetowy działający pod adresem https://b2b.zenex.pl prowadzony jest przez ZENEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie przy ulicy Wiosennej 35, 63-200 Jarocin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000700184, NIP 6172212642, REGON: 368580618, kapitał zakładowy 25.000.000,00 złotych, e-mail: zenex@zenex.pl tel. +48 691-756-370, +48 691-911-181, +48 603-590-008, +48 62-747-32-77, fax +48 62-747-78-77.

 2. Ochrona danych osobowych

  1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu https://b2b.zenex.pl są przetwarzane przez ZENEX sp. z o.o., ul. Wiosenna 35, 63-200 Jarocin, KRS 0000700184, NIP 6172212642, REGON: 368580618.

  2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić ZENEX sp. z o.o. realizację umowy lub usługi w należyty sposób.

  3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności.

 3. Ceny

  1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie https://b2b.zenex.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) oraz w ich równowartości w walucie EURO.

  2. Ceny w sklepach stacjonarnych ZENEX sp. z o.o. mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

 4. Zamówienia

  1. Sklep internetowy https://b2b.zenex.pl umożliwia Klientom:

   • składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym https://b2b.zenex.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.

   • uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w stacjonarnych sklepach ZENEX Sp. z o.o.

  2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe , a także informacje zawarte na stronie https://b2b.zenex.pl kierowane przez ZENEX sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

  3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę https://b2b.zenex.pl Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

  4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez ZENEX sp. z o.o.

  5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu ?wysłane? lub ?odebrane osobiście?.

  6. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej u kuriera) jest ograniczona i zależy od konkretnego przewoźnika. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

  7. W przypadku złożenia zamówienia towarów wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, na kwotę co najmniej 20.000,00 zł netto, umowa może być zawarta po spełnieniu przez Klienta warunków wynikających z ustawy, przede wszystkim płatność za ww. towary może nastąpić wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, który umożliwi ZENEX sp. z o.o. identyfikację składającego zlecenie płatnicze.

 5. Dostawa

  1. Towar zamówiony w sklepie internetowym https://b2b.zenex.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

  2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

   • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki),

   • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

  3. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, pojawia się także informacja o dostępności danego produktu.

  4. Czas kompletowania towaru nie obejmuje czasu dostarczenia zamówienia, który liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.

  5. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji (o ile gwarancja została udzielona), a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

  6. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ZENEX sp. z o.o. wymaga sporządzenia protokółu szkody.

 6. Sposoby płatności

  1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

   • Przed wydaniem towaru klientowi ? przedpłata (przelew)

   • W momencie odbioru towaru ? za pobraniem

  2. ZENEX sp. z o.o. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym i zaakceptowanym przez ZENEX sp. z o.o. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

  3. W przypadku wybrania sposobu płatności ? przelewem, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem - przy odbiorze.

 7. Zwrot towaru przez konsumenta

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie. Formularz dostępny na stronie: Formularz odstąpienia od umowy.

  2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

   • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

    1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

    2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

   • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

  4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

  5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. ZENEX Sp. z o.o. nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ZENEX Sp. z o.o.

  6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty zaświadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

  7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

  8. W odniesieniu do promocji polegających na umożliwieniu nabycia innego (dodatkowego) towaru w obniżonej cenie, warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie (trwanie w obrocie prawnym) umowy sprzedaży towaru objętego promocją, o której mowa powyżej, z ZENEX Sp. z o.o. Utrata statusu kupującego (np. w wyniku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny) jest równoznaczna z naruszeniem warunków prowadzonej promocji i będzie skutkować dokonaniem korekty ceny sprzedaży w odniesieniu do towaru, który nabyto w obniżonej cenie, poprzez podwyższenie jego ceny do ceny regularnej, obowiązującej w dniu dokonania zamówienia. Kupującemu zostanie zwrócona cena zwróconego towaru po potrąceniu o wartość korekty dokumentu sprzedaży wystawionego do towaru promocyjnego (dodatkowego).

 8. Gwarancja i rękojmia

  1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy ZENEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie przy ulicy Wiosennej 35, 63-200 Jarocin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000700184, NIP 6172212642, REGON: 368580618, kapitał zakładowy 25.000.000,00 złotych, a Klientami.

  2. ZENEX Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia). Zasady odpowiedzialności w ramach rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

  3. ZENEX Sp. z o.o. może udzielić nabywcy towaru gwarancji na sprawne działanie towaru. W takim przypadku fakt udzielenia gwarancji oraz jej warunki zostaną określone przy danym produkcie.

  4. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega gwarancji ZENEX Sp. z o.o. i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez producenta towaru zgodnie z warunkami gwarancji producenta. Gwarancja producenta dla przedsiębiorców ograniczona jest do okresu podanego w gwarancji producenta, z zastrzeżeniem, że może ona być całkowicie wyłączona wobec towarów przeznaczonych do użytku konsumenckiego.

  5. Gwarancja na towar sprzedany konsumentowi nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta względem ZENEX Sp. z o.o. wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

  6. Zgłaszając wadę towaru Klient określa, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu gwarancji czy rękojmi. Jeżeli Klient jest konsumentem i nie dokonał wyboru, ZENEX sp. z o.o. rozpatruje reklamację w oparciu o zasady dotyczące rękojmi.

  7. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji serwisu: wymiana lub zwrot ceny.

  8. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.

  9. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż ZENEX Sp. z o.o.; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami ZENEX Sp. z o.o. i producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami ZENEX Sp. z o.o. i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

  10. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, ZENEX Sp. z o.o. stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, ZENEX Sp. z o.o. poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez ZENEX Sp. z o.o. kosztów.

  11. W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi, Klient może żądać: naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo ? w przypadku wad istotnych ? odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń.

  12. Jeśli Klient zażąda obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy ZENEX sp. z o.o. ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta, proponując niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta wymianę produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady, chyba że produkt był już wymieniony lub naprawiany albo mimo reklamacji nie został wymieniony na wolny od wad lub wada nie została usunięta.

  13. W przypadkach niewymienionych w ust. 12 ZENEX sp. z o.o. ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta w ramach roszczeń z tytułu rękojmi jeżeli żądanie jest niemożliwe do zrealizowania albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takich sytuacjach ZENEX sp. z o.o. zaproponuje Klientowi inne rozwiązanie.

  14. Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

  15. Należy zachować dowód zakupu produktu wydany przez sprzedawcę.

  16. ZENEX sp. z o.o. nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

  17. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku.

 9. Procedura reklamacji

  1. Niniejsza procedura ma zastosowanie do:

   • roszczeń z tytułu gwarancji,

   • roszczeń z tytułu rękojmi.

  2. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez ZENEX Sp. z o.o. oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.

  3. ZENEX Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje w ciągu:

   • 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta i towaru ? w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi;

   • 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia klienta i towaru ? w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, przy czym w przypadku wystąpienia konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

  4. Jeśli oświadczenie Klienta, o którym mowa w ust. 2 nie zawiera żądania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi lub zgłoszone żądanie nie może być uwzględnione, np. jako niemożliwe do zrealizowania albo wymagające nadmiernych kosztów, ZENEX Sp. z o.o. niezwłocznie zwróci się do Klienta o dookreślenie swojego żądania lub zaproponuje inny sposób rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.

  5. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, decyzję o naprawie wadliwego towaru, wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje ZENEX Sp. z o.o.

  6. Zwrot towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny.

  7. Sposób dostarczenia sprzętu w ramach procedury reklamacyjnej: klient musi dostarczyć sprzęt do ZENEX Sp. z o.o.

  8. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, Klient powinien dostarczyć towar do ZENEX Sp. z o.o. w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności a dokumentacją. Klient może dostarczyć towar również w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu serwisu.

  9. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wymagane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym ZENEX Sp. z o.o. i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji.

  10. ZENEX Sp. z o.o. rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w ZENEX Sp. z o.o. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, prosimy o załączenie do reklamowanego towaru dowodu zawarcia umowy w celu identyfikacji umowy sprzedaży i usprawnienia procedury reklamacyjnej.

  11. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania. W przypadku reklamacji niezasadnej, zgłoszonej na podstawie gwarancji, ZENEX Sp. z o.o. może żądać zwrotu kosztów przesyłki.

  12. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym Klient zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych znajdujących się na nośniku/wprowadzonych do pamięci urządzenia. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie.

  13. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, ZENEX Sp. z o.o. wzywa Klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, ZENEX Sp. z o.o. jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% średniej miesięcznej ceny wynajmu 1m2 powierzchni magazynowej w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

  14. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po upływie 3 miesięcy, ZENEX Sp. z o.o. może ponownie wezwać Klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, ZENEX Sp. z o.o. jest uprawniony do utylizacji towaru na koszt Klienta.

 10. Serwis

  Adres, pod którym należy składać reklamacje:
  ZENEX Sp. z o.o., ul. Wiosenna 35, 63-200 Jarocin, e-mail: zenex@zenex.pl tel. +48 691-756-370,
  +48 691-911-181, +48 603-590-008, +48 62-747-32-77, fax +48 62-747-78-77.

 11. Siła wyższa

  Sprzedaż zdalna, poza siedzibą przedsiębiorstwa ZENEX Sp. z o.o., prowadzona przez stronę internetową https://b2b.zenex.pl jest zautomatyzowanym, rozbudowanym systemem informatycznym, który może ulec awarii lub generować błędy. Jeżeli działanie systemu sklepu z przyczyn niezależnych od ZENEX Sp. z o.o. spowodowało błędy lub uniemożliwiło poprawne przetworzenie złożonego zamówienia, ZENEX Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania umowy lub zmiany warunków umowy. ZENEX Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody, utratę zysków zamawiającego w przypadku nie zrealizowania umowy lub zmiany warunków. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów prosimy o niezwłoczny kontakt z ZENEX Sp. z o.o.

 12. Postanowienia końcowe

  1. W kontaktach z klientem, ZENEX Sp. z o.o. korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax).

  2. ZENEX Sp. z o.o. ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

  3. ZENEX Sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).

  4. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ZENEX Sp. z o.o. nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

  5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

  6. Korzystanie ze sklepu internetowego https://b2b.zenex.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

   • Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

   • Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

   • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

   • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

  7. ZENEX Sp. z o.o. nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U.2016 r. poz. 1823), zgodnie z rejestrem Prezesa UOKIK: https://uokik.gov.pl/download.php?id=1480 W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumenckich, Państwowym Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub sądem powszechnym.

  8. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://b2b.zenex.pl.